top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.1. De elektronische webwinkel ‘MEFAWebshop’ van Standard AHZ., een N.V. met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 386 (België), BTW BE 0407.100.981, biedt haar klanten de mogelijkheid om brievenbussen en staanders online aan te kopen.

 

1.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het ‘MEFA Webshop’ assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij ‘MEFA Webshop’.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

1.3. Standard AHZ kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

1.4. Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Standard AHZ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

1.5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2 : Ondernemingsgegevens

 

http://www.mefa.be is een onderdeel van:

 

Standard AHZ N.V.

Tiensesteenweg 386

3000 Leuven

België

BE 0407.100.981

ahz@standardahz.be

tel.: + 32 16 25 00 15

fax: + 32 16 25 00 37

Bevoegde rechtbanken : Arrondissement Leuven

 

Artikel 3 : Overeenkomst

 

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw bestelling door Standard AHZ.

Deze aanvaarding wordt aan de klant ter kennis gebracht via een bevestigingsmail en zal niet eerder gebeuren dan na ontvangst door Standard AHZ van de integraal verschuldigde som

 

3.2. Standard AHZ is gerechtigd –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt Standard AHZ dit mee binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 : Prijzen / Aanbiedingen

 

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW en inclusief verzendkosten voor levering binnen het Belgische grondgebied. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto's.

 

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.3. Elk aanbieding staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

4.4. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

 

4.5. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 2).

 

4.6. Standard AHZ is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Standard AHZ is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

4.7. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Standard AHZ.

 

Artikel 5 : Betaling

 

Betaling dient steeds te gebeuren voor levering via één van de aangeboden betaaalopties..

Indien binnen de 60 uur na plaatsing van de bestelling de betaling niet ontvangen is door Standard AHZ wordt de bestelling automatisch geannuleerd zonder verdere verwittiging.

 

Artikel 6 : Levering

 

6.1. De door Standard AHZ opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De wettelijke levertijd van 1 maand voor standaard producten dient als leidraad om het begrip “redelijkerwijs” te interpreteren.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

6.2. Eigendomsvoorbehoud : De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Standard AHZ verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

6.3. Transportschade : Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product is onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.

In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

 

Artikel 7 : Verzakingstermijn

 

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

 

7.2. De consument heeft het recht aan Standard AHZ mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Standard AHZ en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Standard AHZ, Tiensesteenweg 386, 3000 LEUVEN, of – indien het toestel door de klant werd opgehaald op een specifiek afleverpunt – op dit afleverpunt.

 

7.3. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

7.4. Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname, zal Standard AHZ de betaalde sommen terugstorten.

 

Artikel 8 : Elektronische communicatie en bewijs

 

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Standard AHZ (dan wel door de klant ingeschakelde derden), is Standard AHZ niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Standard AHZ.

 

8.2. De administratie van Standard AHZ geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 9 : Overmacht

 

9.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Standard AHZ in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Standard AHZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Standard AHZ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10 : Garantie - Reparaties

 

10.1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) : Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

10.2. Algemeen : Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Standard AHZ waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Standard AHZ.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

10.3. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

10.4. De garantie is niet overdraagbaar.

 

10.5. De garantie is Carry-in op het adres vermeld onder artikel 2 hierboven of op het adres alwaar de klant het product is gaan afhalen.

 

10.6. Er wordt enkel garantie geboden op onderdelen, niet op werkuren.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Leuven.

bottom of page